Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) ve CE İşareti ile ilgili Önemli Noktalar

Yazdır

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) ve CE İşareti ile ilgili Önemli Noktalar

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (CPR) bağlı olarak CE İşareti kullanabilmek için ürün ile ilgili bir harmonize standardın bulunması gerekir. Güncel harmonize standartların tam listesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305 2011 Ab) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ” aracılığıyla ulaşılabilir.

Çelik ve alüminyum yapı malzemeleri için geçerli olan EN 1090 standardı 01.09.2012 yılından itibaren uygulanabilir ve 01.07.2014 yılından itibaren de zorunludur.

CPR ve CE isareti onemli noktalar

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve harmonize standartlar tüm Avrupa Ekonomik Birliği’nde geçerli olsa da üye ülkelerin ilave kuralları olabilir ve bu kurallara da ayrıca uyulması istenebilir.

CE işaretinin anlamı, ürünün ilgili Avrupa Standardının ZA Ekinde belirtilen temel özelliklerine ve varsa Üye Devlet ulusal kurallarına uygun olduğunu göstermektir. Ayrıca CE işareti kullanımı ile üreticinin ürün ile ilgili Performans Beyanı hazırlamış olduğu ve bu beyanda ürünün kullanım amacı ve karakteristiklerinin belirtilmiş olduğu anlaşılır.

Ayrıca üretici CE işaretini ürün üzerine ya da dokümanlarına iliştirmekle, ürünün beyan dilen performansı göstereceği taahhüt etmiş ve sorumluluğu almış olur.

Aşağıdaki durumlarda bir Performans beyanı ve CE işaretlemesi gerekmeyebilir:

  1. Yapı malzemesi, belirli bir yapı işine has ve münferit olarak veya seri üretime tabi olmadan sipariş üzerine üretilerek, ürünün yapı işlerinde güvenli olarak monte edilmesinden sorumlu olan imalâtçı tarafından ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirlenmiş yapı sorumlularının mesuliyeti altında belirli bir yapı işi için monte edildiğinde
  2. Yapı malzemesi, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, yapı sorumlularının mesuliyeti altında ilgili yapı işlerinde kullanılmak üzere şantiye mahallinde imal edildiğinde
  3. Yapı malzemesi, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tespit ve tescil edilen ve söz konusu Kanuna uygun olarak kültürel mirasın korunmasına uygun biçimde ve belirli bir çevrenin parçası olarak veya özel mimarî ve tarihî değeri sebebiyle resmî olarak korunan yapı işlerinin yenilenmesi için endüstriyel olmayan süreçte imal edildiğinde

Yukarıdaki durumlar sadece bir parça ya da bileşen için geçerlidir. Binanın tamamı ya da bir bölümünün seri imalat olarak üretilmemesi, şantiyede üretilmesi, bina sahibinin sorumluluğu aldığını bildirmesi gibi durumlarda da CE işaretlemesi gerekmektedir.

Çelik ve alüminyum yapı malzemelerinde CE işareti kullanabilmek için, ürüne ait Performans Beyanı düzenlenmesi, imalatçının EN 1090 standardına göre Fabrika Üretim Kontrolü belgesine sahip olması gerekmektedir.