Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Ve Rıza Metni

Yazdır

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkı saklıdır.
07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bundan sonra metinde “Kanun” olarak anılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz; telefon, internet sitelerimiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

Kişisel verileriniz, müşterilerimizim açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel Verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize (server, Internet servis sağlayıcı, posta, mobil iletişim kurumları, vb.), sosyal paylaşım sitelerine (Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin, Yandex, Pinterest, vb.) ile mail iletişim (Mailchimp, Elasticemail, Mandrill, Mailchannels, Mailup, Mailgun, Madmimi, vb.) SMS iletişim kanalları ile paylaşılabilmektedir.
Ayrıca ilgilendiğiniz/talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili iş ortakları ile paylaşım yapılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahiplerinin hakları aşağıda listelendiği gibidir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, işbu internet sitesinin iletişim kısmında yer alan iletişim yöntemlerinin biri yada birkaçını kullanarak iletilebilir.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Rızası:

Web ve mobil kanallar ile her türlü işletişim yöntemlerini kullanarak herhangi bir verinizi ilettiğinizde Kanun kapsamında bu verilerin işlenmesi ve iletilmesini kabul etmiş olursunuz.
İlettiğiniz kişisel verilerin yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda saklanmasını, kullanılmasını ve aktarılmasını istemediğiniz durumlarda bunu başvuru sırasında açık olarak belirtmeniz gerekmektedir.

Tarih: 10.02.2020
Revizyon: 00
Revizyon Tarihi: --